اعضای هیئت مدیره

مهندس ماشااله شریف

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس رشته‌ی معدن با ۵۲ سال سابقه اشتغال

عضو هیئت مدیره کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه

مهندس محمود قدسی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

لیسانس رشته معدن با ۲۹ سال سابقه اشتغال

عضو هیئت مدیره کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه

مهندس حمید رضا امیریان

نایب رئیس هیات مدیره

لیسانس رشته معدن با ۲۹ سال سابقه اشتغال

عضو هیئت مدیره کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه

مهندس ابراهیم صفرلو

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس رشته معدن با ۲۳ سال سابقه اشتغال

مدیر عامل شرکت معدنی سنگ آهک رستاک ساوه

مهندس حسین علی پور ساروی

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس رشته معدن با ۲۰ سال سابقه اشتغال

فهرست