عملکرد سه ساله اخیر

شرحسال مالي منتهي به 1399/12/29سال مالي منتهي به 1400/12/29سال مالی منتهی به 1401/12/29
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات2,664,156,534,8554,575,454,792,5747,289,289,362,316
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات(1,852,910,190,462)(2,831,156,759,778)(4,857,913,105,501)
سود ناخالص81,246,344,3931,744,298,032,7962,431,376,256,815
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي(65,360,290,071)(94,606,794,351)(156,426,514,107)
سود عملياتي744,886,054,3121,649,691,238,4452,274,949,742,708
خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي97,077,721,362731,131,665,831441,239,296,362
هزينه هاي مالي(18,790,172,831)(37,052,920,351)(77,426,227,847)
سود قبل از کسر ماليات823,173,602,8532,343,769,983,9252,638,762,811,223
ماليات بر درآمد(145,702,212,405)(328,382,597,527)(485,016,527,172)
سودخالص677,470,210,4482,015,387,386,4582,153,746,284,051
سود نقدي هر سهم500500500
تعداد کل سهام يک هزار ريالي300,000,000300,000,000900,000,000

  • سود ناخالص (میلیارد ریال)
  • سود عملياتي (میلیارد ریال)
  • سود قبل از کسر ماليات (میلیارد ریال)
  • سودخالص (میلیارد ریال)
keyboard_arrow_up