عملکرد سه ساله اخیر

شرحسال مالي منتهي به 1396/12/29سال مالي منتهي به 1397/12/29سال مالي منتهي به 1398/12/29
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات719,082,874,266967,904,363,9261,625,364,394,014
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات633,117,039,683873,275,960,4411,480,868,888,252
سود ناخالص85,965,834,58394,628,403,481216,495,505,762
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي32,529,314,17036,941,392,60755,683,509,825
سود عملياتي53,436,520,41357,687,010,878160,811,995,937
خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي132,761,623,983139,778,570,16889,8846,604,337
هزينه هاي مالي8,102,467,8815,301,246,76814,486,901,690
سود قبل از کسر ماليات178,095,676,515192,164,334,278236,171,698,584
ماليات بر درآمد / مالیات سال های قبل15,410,561,17715,396,336,70642,511,429,597
سودخالص162,685,115,338176,767,997,572193,660,268,987
سود نقدي هر سهم500500500
تعداد کل سهام يک هزار ريالي141,600,000169,920,000216,400,000

  • سود ناخالص (میلیارد ریال)
  • سود عملياتي (میلیارد ریال)
  • سود قبل از کسر ماليات (میلیارد ریال)
  • سودخالص (میلیارد ریال)
فهرست