عملکرد سه ساله اخیر

شرحسال مالي منتهي به 1398/12/29سال مالي منتهي به 1399/12/29سال مالي منتهي به 1400/12/29
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات1,625,364,394,0142,664,156,534,8554,575,454,792,574
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات1,480,868,888,2521,852,910,190,4622,844,586,568,006
سود ناخالص216,495,505,76281,246,344,3931,730,868,224,568
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي55,683,509,82565,360,290,07194,606,794,351
سود عملياتي160,811,995,937744,886,054,3121,636,261,430,217
خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي89,8846,604,33797,077,721,362731,131,665,831
هزينه هاي مالي14,486,901,69018,790,172,83127,052,920,351
سود قبل از کسر ماليات236,171,698,584823,173,602,8532,330,340,175,697
ماليات بر درآمد42,511,429,597145,702,212,405328,382,597,527
سودخالص193,660,268,987677,470,210,4482,001,957,578,170
سود نقدي هر سهم500500500
تعداد کل سهام يک هزار ريالي216,400,000300,000,000300,000,000

  • سود ناخالص (میلیارد ریال)
  • سود عملياتي (میلیارد ریال)
  • سود قبل از کسر ماليات (میلیارد ریال)
  • سودخالص (میلیارد ریال)
فهرست