ارزش دفتری هر سهم

شرح1398/12/291399/12/291400/12/29
سود انباشته660,222,675,6531,155,122,966,1013,007,090,544,271
ارزش دفتری هر سهم2,8534,9947445

فهرست