ارزش دفتری هر سهم

شرح1396/12/291397/12/291398/12/29
حقوق صاحبان سهام (نقل از ترازنامه) 461,254,129,826539,838,540,079 606,058,809,066
ارزش دفتری هر سهم3,2573,1772,853
فهرست