شرکت‌های سرمایه پذیر

ردیفنام شرکت هامبلغ کل سرمایه شرکت ها سال 99مبلغ سرمایه گذاری سال 1400تعداد سهام 1400درصد مشارکت سال 1400مبلغ کل سرمایه شرکت‌ها سال 1400
1شرکت معدنجو (سهامی خاص)27,732,612,21027,732,612,2107,674,52530/70250,000,000,000
2شرکت باریت فلات ایران23,986,717,66423,986,717,664102,507,97447/46216,000,000,000
3شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک (سهامی خاص)13,523,450,00057,167,290,00062,706,00024/1177260,000,000,000
4شرکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز (سهامی خاص)11,226,038,23611,226,038,2363,296,13345/7872,000,000,000
5شرکت تعاونی معدنی فراروی3,000,000,0003,000,000,0002,080,00020104,000,000,000
6شرکت معدنی مهرآجین (سهامی خاص)2,574,290,0002,574,290,000851,08420/5641,400,000,000
7شرکت تولید پودر انارک (سهامی خاص)5,382,974,7765,382,974,77612,599,9061490,000,000,000
8شرکت تهیه و تولیدی مواد نسوز کشور (سهامی خاص)1,956,591,0001,956,591,00017,090,1522/14800,000,000,000
9شرکت تعاونی معدنی آذین921,040,000921,040,000101,970343,000,000,000
10شرکت معدنی مواد نسوزبیرجند321,486,000321,486,0001,753,5671/46120,000,000,000
11شرکت آذر آجین (سهامی خاص)304,900,000304,900,00033,99030/91,100,000,000
12شرکت مواد معدنی نسوز سمیرم 128,160,000128,160,000120,1580/8150,000,000,000
13شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)750,000750,000157/510,000,000
14شرکت معدنی سنگ آهک رستاک ساوه-49,250,000,00049,250,00098/550,000,000,000
15شرکت کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه (سهامی خاص)180,000,000,000344,650,000,000---
16شرکت کارآفرینان گهر کاوش5,000,000,00015,000,000,000---
17شرکت صنعتی معدنی فراز مهر آرتین-239,985,500,000---
18شرکت مهر آجین-191,125,000,000---
19شرکت تعاونی آذین-420,000,000---
20شرکت آذر آجین-700,000,000---
21شرکت کارآفرینان امکان ایران-20,800,000,000---
22شرکت معدنی سنگ اهک رستاک ساوه35,000,000750,000,000---
جمع276,130,729,886997,420,069,886---
فهرست