وضعیت سرمایه و سهام

سرمایه شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۲ مبلغ ۲,۳۴۵ میلیون ریال بوده و از تاریخ  تأسیس تاکنون از محل آورده نقدی و سود ، در نهایت به مبلغ ۱۶۹,۹۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است ، سرمایه فعلی شرکت منقسم به ۱۶۹,۹۲۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد .

نوع سهامدارانبهمن ماه 1372تیرماه 1398
سرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامدارانسرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامداران
اشخاص حقيقي000 500 641 170781000 840 751 15491/0733725
اشخاص حقوقي000 500 703308000 160 168 158/9271
جمع000 000 345 2100789000 000 920 1691003726
فهرست