وضعیت سرمایه و سهام

سرمایه شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۲ مبلغ ۲,۳۴۵ میلیون ریال بوده و از تاریخ  تأسیس تاکنون از محل آورده نقدی و سود ، در نهایت به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است ، سرمایه فعلی شرکت منقسم به ۳۰۰,۰۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می باشد .

نوع سهامدارانبهمن ماه 1372تیرماه 1400
سرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامدارانسرمايه- ريالدرصد سرمايهتعداد سهامداران
اشخاص حقيقي1,641,500,00070781273,220,057,00091/13783
اشخاص حقوقي703,500,00030826,779,943,0008/91
جمع2,345,000,000100789300,000,000,0001003784
فهرست