تاریخچه

1372
1376
1378
1387
در بهمن ماه ۱۳۷۲ تحت عنوان “شرکت کارخانجات معدنی باریت سلفچگان – سهامی خاص” با سرمایه اولیه ۲۳۴۵ میلیون ریال تاسیس گردیده و در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم به ثبت رسیده است.
در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۹ نام آن به “شرکت ندای رهاوی – سهامی خاص” تغییر یافته و تحت شماره ۱۲۵۶۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.
در مهر ماه ۱۳۷۸ نوع شرکت به “سهامی عام” تبدیل شد.
مجدداً طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ نوع شرکت از “سهامی عام” به “سهامی خاص” تغییر یافته است.
فهرست